מדיניות פרטיות

קבוצת מעוף (ע.י) בע"מ וכל אחת מחברות הבנות שלה וחברות הקשורות אליה, באמצעות אחת מהחברת בקבוצה, חברת גט ג'וב בע"מ (להלן ביחד: " getjob"), מכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה המופעלת על ידי getjob (להלן ביחד: "האפליקציה").  getjob החליטה בזאת לפרסם את מדיניות הגנת הפרטיות באפליקציה, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים בקיום מדיניות זו ובשמירה על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

מדיניות הפרטיות תחול על מועמדים לעבודה, עובדים, מעסיקים ומעסיקים פוטנציאליים וכל המשתמשים האחרים באפליקציה (להלן ביחד: "המשתמש" ו/או "המשתמשים" בהתאמה).

מטרת מדיניות הפרטיות הינה להציג ולהבהיר את נהלי getjob ביחס לפרטיות המשתמשים באפליקציה וכן לתאר את סוגי המידע האישי שאוספת  getjob, אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף אודותיהם בעת השימוש באפליקציה, הגורמים איתם  getjob משתפת ו/או מעבירה אליהם את המידע ועוד. כמו כן, מטרת מדיניות זו הינה לתאר את האמצעים הננקטים על ידי getjob על מנת לאבטח ולהגן על המידע.

א. כללי

בעת השימוש באפליקציה נאסף מידע אודות המשתמשים. האפליקציה עושה שימוש בכלים אוטומטיים לשם איסוף מידע כללי אודות המשתמשים ואודות השימוש שלהם באפליקציה, וזאת לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באפליקציה, שיפור חוויית המשתמש באפליקציה ומתן שירותי  getjob באופן כללי. חלק מן המידע כאמור אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשים, לדוגמא: ספק הסלולר של המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש, זמני ואופני השימוש באפליקציה ועוד. במקביל, חלק מן המידע הנאסף באופן אוטומטי, עלול לזהות את המשתמשים באופן אישי, כגון מיקום המשתמש.

כמו כן, חלק מן המידע אשר נאסף אודות המשתמשים בעת השימוש באפליקציה מזהה את המשתמשים באופן אישי, באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר באמצעות האפליקציה על ידי המשתמשים ביודעין (להלן: "מידע אישי"). יובהר, כי האפליקציה אינה אוספת מידע אישי מזהה אודות המשתמשים, אלא אם מידע זה יימסר ביוזמת המשתמש, או לאחר מתן הרשאתו לאיסוף המידע או למסירת המידע ע"י משתמש אחר, בעת הגשת מועמדות למשרה, בעת פרסום הזמנת עבודה באפליקציה, בעת רישום לשירות או במהלך שימוש בו, מילוי טופס מקוון, יצירת קשר, משך ביצוע העבודה בפועל וכיו”ב. מידע אישי הנאסף באמצעות האפליקציה עשוי לכלול פרטים שונים אודות קשרי העבודה בין המשתמשים, לרבות שמות הצדדים, תנאי משרה, תנאי העסקה, שעות עבודה בפועל, שכר עבודה, מיקום העבודה  וכד'.

השירותים שלנו כוללים מאפיינים אשר, אם תשתמשו בהם, מחייבים אותנו לאסוף מידע נוסף כדי לספק אותם. אם תבחרו שלא לספק את המידע הדרוש כדי להשתמש במאפיין, לא תוכלו להשתמש בו. לדוגמה, לא תוכלו לשתף את מיקומכם עם משתמשים אחרים אם לא תרשו לנו לאסוף את נתוני המיקום שלכם מהמכשיר. את ההרשאות ניתן לנהל באמצעות תפריט ההגדרות במכשירים.

ב. רישום לשירותים

חלק משירותי האפליקציה טעונים רישום, ובתוך כך מסירת מידע אישי, לדוגמא: פרטי קשר, שם משתמש וסיסמה לאפליקציה, כתובת מגורים או עסק, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP ועוד.

במידה והמשתמש הגיש מועמדות למשרה באמצעות האפליקציה ו/או נרשם לאילו מהשירותים המוצעים באפליקציה ו/או יצר קשר באמצעות האפליקציה עם קבוצת getjob או עם משתמש אחר,  getjob עשויה לאסוף אודותיו פרטים אישיים נוספים, לדוגמא: מידע הנכלל בקורות החיים של המשתמש, מידע אודות רקע תעסוקתי והשכלתי של המשתמש, מידע אודות תנאי העסקה בינו לבין משתמש אחר ועוד נתונים אישיים כאלה ואחרים המפורטים בקורות חיים ו/או בתעודות ו/או מסמכים אחרים שיועברו על ידי המשתמשים ל- getjob או למשתמש אחר במהלך השימוש באפליקציה.

במידה והמשתמש ביקש להזמין עובדים באמצעות האפליקציה, getjob עשויה לאסוף אודותיו פרטים אישיים נוספים, לדוגמא: שמו ומספר הח.פ/ע.מ שלו, מידע אודות החברה או העסק שהוא מפעיל, מידע אודות הרקע העסקי שלו, מידע אודות תנאי המשרה אותה הוא מעוניין לאייש ועוד נתונים אישיים כאלה ואחרים המפורטים במסמכים שונים שיועברו על ידי המשתמש ל- getjob או למשתמש אחר במהלך השימוש באפליקציה.

לאחר שתרשום את חשבונך,  getjob תקשר את כל המידע שלך עם חשבונך הרשום. זה כולל מידע שהתקבל מכל המכשירים בהם בחרת להיכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

מובהר, כי ללא מסירת הנתונים הנדרשים בשדות החובה באפליקציה, ככל שנדרשים, לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים באפליקציה. עוד מובהר, כי המשתמשים אינם נדרשים על פי חוק למסור מידע ל- getjob, והעברת המידע ל-getjob נעשית על אחריות המשתמש בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באפליקציה ו/או ככל והמשתמש יתבקש למסור נתונים נוספים, יידרש רק המידע הנחוץ לשם מתן השירות, ובכל מקרה המשתמש מאשר בזאת כי העברת נתונים אלה נעשית מרצונו החופשי ובהתאם להסכמתו המלאה.

ג. מידע על מיקום

getjob אוספת מידע על מיקום מדויק מהמכשיר שלכם באישורכם, ומשתמשת בו כשאתם בוחרים להשתמש במאפיינים הקשורים למיקום, למשל כשאתם מחליטים לשתף את מיקומכם עם  getjob ו/או משתמשים אחרים באפליקציה. ישנן הגדרות מסוימות הקשורות למידע שקשור למיקום, שאותן תוכלו למצוא בהגדרות המכשיר או בהגדרות בתוך האפליקציה. אפילו אם אינכם משתמשים במאפיינים שלנו הקשורים למיקום, אנו משתמשים בכתובות IP ובמידע אחר, כמו קידומות האזור של מספר הטלפון, כדי להעריך את המיקום הכללי שלכם (לדוגמה, עיר מסוימת). אנחנו גם משתמשים במידע על מיקומכם לצורכי אבחון ופתרון בעיות.

ד. שירותי צ'אט

getjob אוספת ומעבדת הודעות שאתה שולח ומקבל אליה ואל משתמשים אחרים, כולל תוכנן, בכפוף לחוק החל. איננו עוקבים בשגרה אחר תוכנן של הודעות, אלא אם משתמשים דיווחו עליהן לבדיקה.

לתשומת ליבך, אנשים שעמם אתה יוצר אינטראקציה באמצעות האפליקציה יכולים לראות מה אתה שולח להם. לכן, אם, למשל, אתה שולח למשתמש הודעה, אותו משתמש יכול לקרוא את ההודעה שלך.

שם המשתמש שלך ייכלל יחד עם כל הודעות צ'אט שתשלח לפרסום ויהיה גלוי לאחרים אשר יוכלו לצפות בו.

משתמשים באפליקציה עשויים לבחור לדווח לנו על האינטראקציות וההודעות שלכם איתם או עם אחרים בשירותים שלנו; לדוגמה, לדווח על הפרות אפשריות של התנאים או המדיניות שלנו. בעת שליחת דיווח, אנו אוספים מידע הן על המשתמש שדיווח והן על המשתמש שאליו מתייחס הדיווח.

עליכם לזכור כי באופן כללי, כל משתמש/ת יכול/ה לצלם צילומי מסך של הצ‘אטים או ההודעות שלכם ולשלוח אותן לאחרים או לפרסם אותן.

ה. מאגרי המידע

-ל– getjob מאגרי מידע רשומים עפ”י הדין, אשר בהם נשמרים הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באפליקציה, והמיועדים, בין היתר, לשם תפעול וניהול האפליקציה והשירותים המוצעים בו.

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של  getjob ובאחריותה.

ו. אופן השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על פי הוראות כל דין ועל פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. שימוש ע"י כל החברות ב- getjob.
 2. מתן אפשרות למשתמשים לעשות שימוש בשירותים השונים שמציעה getjob.
 3. שליחה ודיוור של תוכן שיווקי ו/או פרסומי של getjob, עדכונים והעברת מידע בנוגע למשרות ויצירת קשר עם מועמדים לעבודה, עובדים ומעסיקים.
 4. מתן פתרונות בעולם המשאב האנושי.
 5. שיפור, בקרה, שינוי, פיתוח, קידום והעשרת השירותים והתכנים המוצעים על ידי getjob.
 6. יצירה וניהול של חשבונות מקוונים של  getjob.
 7. במקרה של הליך משפטי מול מי מחברות  getjob שיחייב חשיפת פרטים אישיים.
 8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או של השירותים האחרים שמציעה  getjob.

 

ז. מסירת מידע לצד שלישי

getjob לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים והמידע שנאסף אודות המשתמשים באפליקציה, ככל ויש בפרטים אלו בכדי לזהותם אישית, אלא במקרים הבאים:

 1. כאשר משתמשים מבקשים להגיש מועמדות למשרות מסוימות באמצעות האפליקציה, ועל כן מאשרים ומסכימים בזאת כי  getjob נדרשת להעביר פרטים אישיים למעסיקים ספציפיים ו/או לצד שלישי, המהווה מעסיק פוטנציאלי, לרבות אך לא רק, העברת פרטי קשר, קורות חיים ומסמכים וקבצים נוספים הנדרשים לצרכי מתן השירותים למועמדים, לעובדים ולמעסיקים הפוטנציאליים.
 2. כאשר משתמשים מבקשים להזמין עובדים למשרות מסוימות באמצעות האפליקציה, ועל כן מאשרים ומסכימים בזאת כי getjob נדרשת להעביר פרטים אישיים למשתמשים אחרים ו/או לצד שלישי, המהווה עובד פוטנציאלי, לרבות אך לא רק, העברת שם ומס' זיהוי, פרטי קשר, ומסמכים וקבצים נוספים הנדרשים לצרכי מתן השירותים למועמדים, לעובדים ולמעסיקים הפוטנציאליים.
 3. במקרה שבו משתמשים באפליקציה התקשרו ביחסי עבודה, getjob תעביר בין הצדדים את כל המידע הרלוונטי לשם קיום יחסים אלו וככל שנדרש לשם קיום שירותי  getjob.
 4. דירוג ביצועי משתמש כעובד על אופן ביצוע העבודה.
 5. דירוג משתמש מזמין עבודה על אופן ההעסקה.
 6. נתונים עדכניים לגבי מיקום כפי שיידרש מעת לעת כדי לאמת הגעה למקום עבודה ועזיבתו.
 7. ככל שתתבקש הסכמה מפורשת של המשתמשים או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת.
 8. במקרה בו כניסת המשתמשים לאפליקציה ו/או התקשרות המשתמשים עם  getjob בוצעה בפועל באמצעות אפליקציה של מפעיל אחר ו/או באמצעות גופים חיצוניים המפעילים שירותים ו/או יישומים מסוימים בתוך האפליקציה.
 9. במקרה של אחסון המידע אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, כדוגמת שרתי הענן של חברת אמאזון.
 10. במקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות מוסמכת, המורה למסור את פרטיו האישיים של משתמש ו/או את המידע אודותיו לצד שלישי.
 11. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין  getjob ו/או כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באפליקציה ו/או באפליקציה או במערכת של מפעיל האחר.
 12. במקרה בו  getjob תפעיל את האפליקציה באמצעות גוף אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האפליקציה או חלק ממנה עם פעילותו של צד שלישי, תהיה  getjob זכאית להעביר לאותו גוף העתק מן המידע אשר נאגר אודות המשתמשים באפליקציה ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שאותו גוף יאמץ כלפי המשתמשים את מדיניות הפרטיות הזו.
 13. לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים, למטרות שיווקיות ותפעוליות וכן לצרכי בקרה, פיקוח, שיפור, הרחבת והעשרת השירותים הניתנים באפליקציה. מידע כאמור לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות את המשתמש באופן אישי.
 14. על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

 

ח. קבצי Cookies ו/או מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים

getjob מצהירה, כי בעת הביקור ו/או השימוש באפליקציה, יכול וייאספו פרטים ו/או נתונים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי Cookies, שירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כדוגמת Google Analytics ואחרים וזאת לצורך תפעולם השוטף והתקין של האפליקציה וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באפליקציה, אימות פרטי המשתמשים באפליקציה, התאמת האפליקציה להעדפותיהם האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים נוספים שיידרשו. פרטים ו/או נתונים אלו עשויים לכלול למשל מידע על האינטראקציה של המכשירים שלך עם השירותים שלנו, כולל, דוחות קריסה, פעילות מערכת, ואת התאריך, השעה וכתובת האתר המפנה של בקשתך.

קבצי Cookies יכילו מידע מגוון, כגון: פרטי מערכת ההפעלה של המשתמש, העדפות שפה, העמודים בהם ביקר, משך שהותו באפליקציה, מידע על פעולות שביצע באפליקציה, כיצד הגיע המשתמש לאפליקציה, מועדים ושעות ביקור באפליקציה, נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה ועוד. כמו כן, קבצי Cookies משמשים לצורך זיהוי המשתמש באפליקציה ללא צורך בהזנת פרטיו מחדש בכל כניסה לאפליקציה.

בנוסף לאמור, יכול וצדדים שלישיים, המפעילים יישומונים ו/או תוספים בתוך האפליקציה, עושים שימוש במישרין בקבצי Cookies כדי לאסוף מידע, ועל כן האמור כפוף למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה, ן- getjob אינה נושאת באחריות למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה.

ט. דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS

חיפוש עבודה או פניה לשיבוץ עובדים באמצעות  getjob, בין אם במישרין באפליקציה  ובין אם באמצעות אפליקציות ו/או אפיקים אחרים, מהווה הסכמת המשתמש לכניסה למאגר המידע של  getjob וכן הסכמה לקבלת דיוורים ביחס להצעות עבודה ו/או תוכן פרסומי ו/או שיווקי אחר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, אלא אם המשתמש ביקש בכתב באופן מפורש את הסרתו מרשימות הדיוור של  getjob, באמצעות שליחת הודעת דוא”ל כמפורט בפרטי ההתקשרות במדיניות פרטיות זו ו/או באמצעות השבת הודעה מתאימה לגורם ממנו התקבלה הפניה.

י. תקופת שמירת המידע

חלק מסוים מהנתונים אפשר למחוק בכל עת, חלק מהנתונים נמחק באופן אוטומטי, וחלק אחר נשמר לתקופות ארוכות יותר. אנו מאחסנים מידע כל עוד הוא נחוץ למטרות שפורטו במדיניות פרטיות זו, לרבות כדי לספק את השירותים שלנו או למטרות לגיטימיות אחרות, למשל לשם קיום מחויבויות חוקיות, אכיפת ומניעת הפרות של התנאים שלנו, או הגנה על הזכויות, הרכוש והמשתמשים שלנו. תקופות האחסון נקבעות בכל מקרה לגופו ותלויות בגורמים כמו אופי המידע, מדוע הוא נאסף ומעובד, צורכי שמירה חוקיים או תפעוליים רלוונטיים ומחויבויות חוקיות.

יא. אבטחת מידע

getjob נוקטת אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים, על מנת להגן ככל הניתן על המידע האישי של המשתמשים באפליקציה, לרבות מספר כרטיסי אשראי אשר נעשה באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת מודגש בזאת, כי חרף מאמציה של getjob, אין הדבר בשליטתה באופן מוחלט ואין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ועל כן getjob אינה מתחייבת, כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע וgetjob לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים באפליקציה ו/או למי מטעמם במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או גניבת פרטי אשראי ו/או אם מידע זה ייאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה. יחד עם זאת, getjob תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האפליקציה ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באפליקציה.

יב. זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית, זכאי אותו אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

יג. עדכונים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האפליקציה עשויה להשתנות מעת לעת.  getjob תעדכן את המשתמשים באפליקציה על שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות באמצעות הצבת הודעה מתאימה.

אתה מסכים שכל השינויים שייעשו במדיניות פרטיות זו יחייבו אותך. המשך השימוש בשירותים הוא עדות להסכמתך לתנאים שהשתנו. אם אינך מסכים למי מהתנאים ששונו, עליך להימנע מכל שימוש נוסף בשירותים.

יד. דיווח על פגיעה בפרטיות ו/או פניות בכל נושא בקשר למדיניות הפרטיות

משתמש אשר פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באפליקציה ו/או כל פניה בקשר לאמור במדיניות זו, מוזמן לפנות ל- getjob בכתב, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני hr@getjob.co.il או באמצעות דואר רגיל, רח’ מנחם בגין 35, טירת הכרמל, ונדרש לוודא קבלת פנייתו בטל’ 5689*.

 

הורידו את האפליקציה:

דילוג לתוכן