מדיניות פרטיות אפליקציית Getjob

חברת מעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) בע"מ (להלן: "מעוף") מפעילה את אפליקציית Getjob (להלן: "האפליקציה") ומכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה. על כן, מעוף החליטה בזאת לפרסם את מדיניות הגנת הפרטיות באפליקציה ומתחייבת בזאת כלפי כל המשתמשים בקיום מדיניות זו ובשמירה על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

מדיניות פרטיות זו תחול על מועמדים לעבודה, מועמדים שיקלטו לעבודה בפועל באמצעות מעוף או מעסיקים פוטנציאליים, מעסיקים פוטנציאליים וכל המשתמשים האחרים באפליקציה (להלן ביחד: "המשתמש" ו/או "המשתמשים").

מטרת מדיניות פרטיות זו הינה להציג ולהבהיר את נהלי מעוף ביחס לפרטיות המשתמשים באפליקציה וכן לתאר את סוגי המידע האישי שאוספת מעוף, אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף אודותיהם בעת השימוש, הגורמים איתם מעוף משתפת ו/או מעבירה את המידע ועוד, והכל בהתאם להסכמת המשתמשים מראש בטרם שימושם באפליקציה, בהתאם למדיניות פרטיות זו. כמו כן, מטרת מדיניות זו הינה לתאר את האמצעים הננקטים על ידי מעוף על מנת לאבטח ולהגן על המידע.

כללי:

בעת השימוש באפליקציה נאסף מידע אודות המשתמשים. האפליקציה עושה שימוש בכלים אוטומטיים לשם איסוף מידע כללי אודות המשתמשים ואודות השימוש שלהם באפליקציה, וזאת לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באפליקציה ושיפור חוויית המשתמש באפליקציה. המידע כאמור  אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשים, לדוגמא: ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש, זמני ואופני השימוש באפליקציה ועוד. 

כמו כן, חלק מן המידע אשר נאסף אודות המשתמשים בעת השימוש באפליקציה מזהה את המשתמשים באופן אישי, באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר באמצעות האפליקציה על ידי המשתמשים ביודעין (להלן: "מידע אישי"). יובהר, כי האפליקציה אינה אוספת מידע אישי מזהה אודות המשתמשים, אלא אם מידע זה יימסר ביוזמת המשתמש, בעת רישום לשירות, מילוי טופס מקוון באפליקציה, יצירת קשר וכיו"ב.

רישום לשירותים:

חלק מהשירותים באפליקציה טעונים רישום, ובתוך כך מסירת מידע אישי, כגון: פרטי קשר, שם משתמש וסיסמה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ועוד.

ככל ומשתמש הגיש מועמדותו למשרה מסוימת, עשויה מעוף לאסוף אודותיו פרטים אישיים נוספים, לדוגמא: מידע הנכלל בקורות החיים של המשתמש, מידע אודות רקע תעסוקתי והשכלתי של המשתמש ועוד נתונים אישיים כאלה ואחרים, המפורטים בקורות החיים ו/או בתעודות ו/או במסמכים אחרים שיועברו על ידי המשתמשים למעוף במהלך השימוש באפליקציה.

מובהר בזאת, כי ללא מסירת הנתונים הנדרשים בשדות החובה באפליקציה, ככל ונדרשים, לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים באפליקציה הטעונים רישום. עוד מובהר, כי המשתמשים אינם נדרשים על פי חוק למסור מידע למעוף, והעברת המידע למעוף נעשית על אחריות המשתמש בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.

ככל ונדרשים פרטים ו/או מידע אישי בעת הרישום לשירותים באפליקציה ו/או ככל והמשתמש  יתבקש למלא נתונים ו/או פרטים נוספים, יידרש רק המידע הנחוץ לשם מתן השירות, ובכל מקרה המשתמש מאשר בזאת כי העברת נתונים אלה נעשית מרצונו החופשי ובהתאם להסכמתו המלאה.

מאגר המידע:

למעוף מאגרי מידע רשומים עפ"י הדין, אשר בהם נשמרים הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באפליקציה, והמיועדים, בין היתר, לשם תפעול וניהול האפליקציה ומתן השירותים המוצעים בה הן למועמדים, הן ולעובדים והן למעסיקים פוטנציאליים.

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מעוף ובאחריותה.

יובהר, כי השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על פי הוראות כל דין ועל פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. מתן אפשרות למשתמשים לעשות שימוש בשירותים השונים שמציעה מעוף;
 2. שליחה ודיוור של תוכן שיווקי ו/או פרסומי, עדכונים והעברת מידע בנוגע למשרות ויצירת קשר עם מועמדים לעבודה, עובדים ומעסיקים;
 3. מתן פתרונות בעולם המשאב האנושי;
 4. שיפור, בקרה, שינוי, פיתוח, קידום והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה;
 5. יצירה וניהול של חשבונות מקוונים;
 6. במסגרת הליך משפטי שמעוף תהא צד לו, אשר יחייב חשיפת פרטים אישיים;
 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או של השירותים האחרים שמציעה מעוף במסגרת האפליקציה.

מסירת מידע לצד שלישי:

מעוף לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים והמידע שנאסף אודות המשתמשים באפליקציה, ככל ויש בפרטים אלו כדי לזהותם אישית, אלא במקרים הבאים:

 1. כאשר משתמשים, שהינם מועמדים לעבודה, מבקשים להשתבץ באמצעות האפליקציה למשרות מסוימות, ועל כן מאשרים ומסכימים בזאת כי מעוף נדרשת להעביר פרטים אישיים למעסיקים ספציפיים ו/או לצד שלישי, המהווה מעסיק פוטנציאלי, לרבות אך לא רק, העברת פרטי קשר, קורות חיים, קטעי וידאו ומסמכים וקבצים נוספים הנדרשים לצרכי מתן השירותים למועמדים, לעובדים ולמעסיקים הפוטנציאליים;
 2. ככל שתתבקש הסכמה מפורשת של המשתמשים או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת;
 3. במקרה בו התקשרות המשתמשים עם מעוף בוצעה בפועל באמצעות אתר של מפעיל אחר ו/או באמצעות גופים חיצוניים המפעילים שירותים ו/או יישומים מסוימים בתוך האפליקציה;
 4. במקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת, המורה למסור פרטים ומידע אישי ו/או חלק מהם אודות המשתמשים לצד שלישי;
 5. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אחרים בין המשתמש לבין מעוף ו/או כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באפליקציה או במערכת של מפעיל אחר;
 6. במקרה בו מסירת מידע נחוצה לשם מניעת נזק לרכושו ו/או לגופו של אדם, או לשם מניעת נזק חמור אחר;
 7. במקרה בו מעוף תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האפליקציה או חלק ממנה עם פעילותו של צד שלישי, תהיה מעוף זכאית להעביר לאותו גוף העתק מן המידע, אשר נאגר אודות המשתמשים באפליקציה ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שאותו גוף יאמץ כלפי המשתמשים את מדיניות הפרטיות הזו;
 8. לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים, למטרות שיווקיות ותפעוליות וכן לצרכי בקרה, פיקוח, שיפור, הרחבת והעשרת השירותים הניתנים באפליקציה. מידע כאמור לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות את המשתמש באופן אישי;
 9. על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

קבצי Cookies ומידע הנאסף באמצעים אוטומטיים:

מעוף מצהירה, כי בעת השימוש באפליקציה, ייתכן ויאספו פרטים ונתונים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי cookies, שירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כדוגמת Google Analytics ואחרים, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האפליקציה וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים, לצרכי אבטחת מידע, ניטור שגיאות, פתרון תקלות ולצרכים נוספים, אם וככל שיידרשו. 

בנוסף לאמור לעיל, יכול וצדדים שלישיים, המפעילים יישומונים ו/או תוספים באפליקציה, עושים שימוש במישרין בקבצי Cookies ו/או באמצעי מעקב אחרים, כדי לאסוף מידע, ועל כן האמור כפוף למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה ומעוף אינה נושאת בכל אחריות למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה.

דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS:

חיפוש עבודה ו/או מילוי פרטי המשתמשים לצורך חיפוש עבודה באמצעות האפליקציה, מהווה הסכמת המשתמשים לכניסתם למאגר המידע של מעוף וכן הסכמה לקבלת דיוור ביחס להצעות עבודה ו/או תוכן פרסומי ו/או שיווקי אחר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, אלא אם המשתמש ביקש בכתב באופן מפורש את הסרתו מרשימות הדיוור של מעוף, באמצעות שליחת הודעת דוא"ל כמפורט בפרטי ההתקשרות במדיניות פרטיות זו ו/או באמצעות השבת הודעה מתאימה לגורם ממנו התקבלה הפניה.

אבטחת מידע:

מעוף נוקטת אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים, על מנת להגן ככל שניתן על המידע האישי של המשתמשים באפליקציה. עם זאת מודגש בזאת, כי חרף מאמציה של מעוף, אין הדבר בשליטתה באופן מוחלט ואין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ועל כן מעוף אינה מתחייבת, ואינה יכולה להתחייב, כי השירותים שיסופקו באמצעות האפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למידע. יחד עם זאת, מעוף תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האפליקציה ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, והכל על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה. 

זכות לעיין במידע:

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית, זכאי אותו אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

עדכונים במדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. מעוף תעדכן את המשתמשים באפליקציה על שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות באמצעות הצבת הודעה מתאימה.

דיווח על פגיעה בפרטיות ו/או פניות בכל נושא בקשר למדיניות הפרטיות:

משתמש אשר פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באפליקציה ו/או מעוניין לפנות בקשר למפורט במדיניות זו, מוזמן לפנות למעוף בכתב, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני info@getjob.co.il או באמצעות דואר רגיל, רח' היוזמה 3, טירת הכרמל, ונדרש לוודא קבלת פנייתו בטל' 5689*