תנאי שימוש אתר ויישומון "Getjob"

מבוא:

 1. ברוכים הבאים למערכת "GETJOB" (להלן "המערכת", ו/או "האתר" ו/או "היישומון"). המערכת הינה בבעלות חברת מעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) בע"מ ומופעלת על ידה (להלן "מעוף" ו/או "החברה" ו/או "המפעילה"). 
 2. תנאי השימוש המפורטים להלן וכן התוכן שבאתר וביישומון נכתבו בלשון זכר, אך האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 3. המערכת מספקת שירותי איתור, גיוס, קליטה ותפעול/ניהול של מועמדים לעבודה, ומשמשת לפרסום משרות, הגשת מועמדות למשרות וכן ניהול וליווי תהליך המיון והקליטה של מועמדים לעבודה מול המעסיק הפוטנציאלי, וכל זאת בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), ובכפוף למדיניות הפרטיות של מערכת getjob ובכפוף לכל דין.
 4. מובהר כי השימוש במערכת, הן באמצעות היישומון והן באמצעות שרותי האתר, מיועד למשתמשים פרטיים מחפשי עבודה ולמעסיקים (להלן: "המשתמשים"). כל שימוש אחר במערכת אסור בתכלית, אלא בקבלת אישור מראש ובכתב מאת המפעילה.
 5. השימוש באתר ו/או ביישומון מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאי השימוש. באם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן יש לצאת מן המערכת לאלתר ולא לגלוש ו/או לעשות שימוש באתר ו/או ביישומון. יודגש, כי ככל והמשתמש ימשיך לעשות שימוש באתר ו/או ביישומון, יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או ביישומון במידה לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן.
 7. מעוף מספקת את השירות במערכת ללא עלות, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לשלב מרכיבים נוספים באפליקציה, אשר בעתיד עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש.
 8. תנאי השימוש שלהלן חלים על כל שימוש שנעשה באמצעות המערכת, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות האפליקציה, לרבות שימוש בשירותים, במידע ובתכנים המופיעים בהם, או בקישורים הקיימים בהם למקורות שונים, וכן על כל מסירת מידע, לרבות העלאת ומילוי טפסים למערכת וביצוע פעולות באמצעותה, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות ו/או פעולה באמצעות המערכת.
 9. החברה שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה מעת לעת, וזאת מבלי שתוטל עליה החובה ליידע את המשתמשים בעניין. תנאי השימוש יחולו על ההתקשרות בין החברה למשתמשים כפי שיהיה בתוקף מעת לעת והאחריות להתעדכן בהוראות התקנון חלה על המשתמשים.

קניין רוחני:

 1. כל התכנים, העיצובים, החומרים השיווקיים, הפונקציות והמידע המופיעים באתר וביישומון הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מעוף.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה של מעוף מראש ובכתב, אלא בגדרי התקשרות זו ולצורך שימוש בשירותים שמציעה המערכת ובכפוף לתנאי שימוש אלה. 

תנאי שימוש:

 1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין המשתמש לבין מעוף בלבד, ומעוף אינה נושאת בכל אחריות למידע המועבר באמצעות המערכת. לפיכך, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישת תשלום בהקשר זה, לרבות דרישה לתשלום שכר ו/או הוצאות נלוות ו/או כל הוצאה אחרת. מוסכם ומובהר כי מעוף לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי כל גורם אחר.
 2. התוכן, המידע והנתונים המוצגים במערכת הוזנו ממקורות שונים. מעוף אינה נושאת באחריות לנתונים המפורסמים במערכת ואינה אחראית לדיוקם ו/או לתקפותם ואינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שתגרם למשתמש בעקבות התבססות על המידע המפורסם במערכת.
 3. האמור בהסכם זה בלבד יחייב את מעוף. מובהר כי הצעות עבודה המפורסמות במערכת אינן מהוות המלצה של מעוף לגבי נכונות ו/או כדאיות המשרה. 
 4. מעוף תהא רשאית לסמן את הטפסים, קורות החיים, קטעי וידאו וכל חומר אחר שישלח ו/או יועבר באמצעות המערכת, בשמה ו/או הלוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
 5. המשתמשים אחראים באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסמו ו/או יעבירו באמצעות המערכת והחברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים על ידם. כמו כן, למשתמש לא תהינה טענות לגבי מידע שפורסם במערכת, אך לא נשלח אליו בדיוור לדוא"ל או מסרון. מעוף לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או צד שלישי בנוגע למידע שפורסם באתר או ביישומון.
 6. באמצעות השימוש ביישומון ו/או באתר, המשתמש נותן בזאת הסכמתו להעברת פרטיו ו/או מסמכים ו/או קבצי וידאו ו/או כל מדיה אחרת המועברת ו/או הנערכת באמצעות האפליקציה, לצדדים שלישיים, וזאת לצורך השלמת הליך איתור, מיון, גיוס וקליטה של מועמדים לעבודה ו/או לצורך כל מטרה אחרת של המערכת כאמור בתנאי שימוש אלה.
 7. מעוף נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתקדמים מסוגים שונים ומיישמת הגדרות אבטחת מידע מחמירות, על מנת להגן על המידע האישי של המשתמשים במערכת. עם זאת, אין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ומעוף אינה מתחייבת כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. מעוף תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של המערכת ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע במערכת.
 8. במקרה של הפרעה או שגיאה בהפעלת המערכת מעוף לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
 9. המשתמש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מעוף ככל ותהיה חדירה למערכת ו/או לנתונים. כן מתחייב המשתמש כי לא יבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למערכת ו/או לשבש את פעילותה ו/או את מערכת האבטחה של המערכת, בכל דרך אפשרית, לרבות תוכנות זדוניות, וירוסים וכיו"ב.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מעוף לא תהיה אחראית במידה ויגרם למשתמש ו/או לרכושו נזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש בקישורים לאתרים חיצוניים ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים במערכת. 
 10. המשתמש מתחייב לעשות שימוש במערכת אך ורק למטרה שלשמה נועדה ולא לעשות בה כל שימוש לצרכים עסקיים וכן לא לשלוח באמצעות המערכת כל פניה ו/או חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות של אחרים, לרבות כל תוכן שפרסומו אסור על פי דין.
 11. המשתמש מתחייב שלא להשתמש במערכת להפצת כל תוכן פוגעני, מפלה, מסית או מטעה לרבות תוכן המהווה לשון הרע ו/או כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים במרשתת. משתמש אשר מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה העלול לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, יפצה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אבדן רווח או הפסד שיגרמו בעקבות שימוש כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 12. הרישום לשירות מתאפשר ע"י זיהוי סלולרי. כל שימוש במערכת, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות היישומון, מהווה הסכמת המשתמש לכניסה למאגר המידע של חברת מעוף ולקבלת דיוור להצעות עבודה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או התראות PUSH, וכן מהווה הסכמת המשתמש להעברת פרטיו למעסיקים פוטנציאלים.
 13. באחריות המשתמש לוודא כי אישר קבלת התראות PUSH, וכי מכשירו הנייד מחובר לשירותי מיקום GPS וכי אישר את השימוש בהם בעת השימוש במערכת. קבלת המסרונים וההתרעות, מותנת בכך שמכשירו הנייד של המשתמש ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשרו את קבלת השירות.

הוראות כלליות:

 1. תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל מצג ו/או הסכם בע"פ או בכתב שנעשו בעבר לעניין זה. כל שינוי ו/או תיקון אחד מהסעיפים המפורטים בהסכם זה לא יהא תקף, אלא אם נעשה מראש ובכתב.
 2. פרטי המשתמש במערכת, לרבות שם משתמש ו/או סיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 3. החברה שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לגרוע, לחסום ו/או להגביל את השימוש במערכת ו/או לדחות הצטרפות משתמש ו/או כניסה לשירות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. 
 4. החברה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להפסיק באופן מלא או חלקי את השירות במערכת כולה. 
 5. תוקפו של הסכם זה יחול על המשתמשים מהיום בו יעשו שימוש במערכת.
 6. מובהר בזאת כי מעוף שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מלא או חלקי את השירות במערכת ללא מתן הודעה מוקדמת. במקרה של הפסקת השירות, מעוף לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
 7. תוקפן של ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות יימשך גם לאחר סיום ההסכם.
 8. תנאי שימוש אלה ונספחיהם, מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם או הצעה שנעשו בעבר. שינויים יהיו תקפים רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי ו/או עדכון.
 9. על השימוש במערכת יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז חיפה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לשימוש במערכת ולתנאי שימוש אלה.
 10. בכל פנייה, שאלה ובקשה ניתן לפנות למעוף באמצעות דואר אלקטרוני: info@getjob.co.il או באמצעות דואר רגיל, רח' היוזמה 3, טירת הכרמל.