תקנון

1. מבוא

 1. ברוכים הבאים לאפליקציות getjob ו- getstaff (להלן ביחד: "האפליקציות") האפליקציות הינן בבעלות גט ג'וב בע"מ ומופעלות על ידה, בשמה ובשם קבוצת מעוף (ע.י.) בע”מ וכלל החברות הבנות הנוספות המשתייכות לקבוצה (להלן ביחד: "getjob").
 2. תנאי השימוש המפורטים להלן וכן הטקסטים שבאפליקציה נכתבו בלשון זכר, אך האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 3. האפליקציות מיועדות למועמדים לעבודה, עובדים, מעסיקים, ולקוחות getjob (להלן ביחד: "המשתמשים") ומכילה מידע אודות getjob ופעילויותיה וכן מידע ועדכונים הנוגעים לפעילויות השונות של החברות בקבוצת getjob.
  כמו כן, האפליקציות מספקות, בין היתר, שירותי איתור, גיוס, קליטה, העסקה, ניהול ותפעול של מועמדים לעבודה מול מעסיקים פוטנציאליים, ומשמשת לפרסום משרות, הגשת מועמדות למשרות, מחולל קורות חיים, אזור אישי, סוכן חכם וכן ניהול וליווי תהליך המיון, הקליטה וההעסקה של מועמדים לעבודה מול מעסיקים פוטנציאליים, וכל זאת בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), לרבות האמור במדיניות הפרטיות של האפליקציות, ובכפוף לכל דין.
 4. השימוש באפליקציות מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמשים לתנאי השימוש. באם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן יש לצאת מן האפליקציות לאלתר ולא לעשות בכל אחת מהן כל שימוש. יודגש, כי ככל והמשתמש ימשיך לעשות שימוש באפליקציות, יראו אותו כמי שהסכים לתנאי השימוש, לרבות במקרה של המשך שימוש לאחר עדכון התנאים.
 5. getjob שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באפליקציות, במידה שלא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, או במדיניות הפרטיות הנלווית להם.
 6. תנאי השימוש שלהלן חלים על כל שימוש שנעשה באפליקציות, לרבות שימוש בשירותים שמציעה getjob, במידע ובתכנים המופיעים בו, או בקישורים הקיימים בו למקורות שונים, וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות ו/או פעולה באמצעות האפליקציות.
 7. getjob שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה מעת לעת. תנאי השימוש יחולו על ההתקשרות בין getjob למשתמשים, ועל ההתקשרות בין המשתמשים לבין עצמם הנעשית במסגרת האפליקציות, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת והאחריות להתעדכן בהוראות תנאי השימוש חלה על המשתמשים.

2. קניין רוחני

 1. האפליקציה וכל המידע והתכנים המופיעים בה, לרבות אך לא רק, העיצוב, הטקסטים, התמונות, קטעי אודיו ו/או וידאו, גרפיקה, חומרים שיווקיים וכיו”ב, הינם בבעלות המלאה והבלעדית של  getjob.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, להכניס שינויים, למכור ו/או לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה של  getjob מראש ובכתב, אלא בגדרי התקשרות זו ולצורך שימוש בשירותים שמציעה האפליקציה ובכפוף לתנאי שימוש אלה.
 3. באמצעות השימוש באפליקציה המשתמש מעניק ל-getjob בזאת זכות ורישיון בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. לא תידרש כל הסכמה נוספת, הודעה או פיצוי למשתמש או לאחרים בגין שימוש במידע בהתאם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כאמור.

 

3. תנאי שימוש

 1. התוכן והנתונים המוצגים באפליקציות נלקחו ממקורות שונים. getjob אינה נושאת באחריות לנתונים המפורסמים באפליקציות ואינה אחראית לדיוקם ו/או לתקפותם ואינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו למשתמש בעקבות התבססות על המידע המפורסם באפליקציות.
 2. מובהר, כי הצעות עבודה המפורסמות באפליקציות אינן מהוות המלצה של מי מטעם getjob לגבי נכונות ו/או כדאיות המשרה.
 3. המשתמשים אחראים באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסמו ו/או יעבירו באמצעות האפליקציות ו-getjob אינה אחראית לתכנים המפורסמים על ידם.
 4. getjob תהא רשאית לסמן את הטפסים, הגדרת התפקיד, קורות החיים, קטעי וידאו וכל חומר אחר שישלח ו/או יועבר באמצעות האפליקציות, בשמה ו/או הלוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
 5. באמצעות השימוש באפליקציות, המשתמש נותן בזאת הסכמתו להעברת פרטיו (לרבות שמו או שם החברה/עסק שלו) ו/או מיקומו ו/או מסמכים ו/או כל מדיה אחרת המועברת ו/או הנערכת באמצעות האפליקציות, לצדדים שלישיים (לרבות למשתמש אחר באפליקציות), וזאת לצורך השלמת הליך איתור, מיון, גיוס וקליטה של מועמדים לעבודה ו/או לצורך כל מטרה אחרת של האפליקציות, כאמור בתנאי שימוש אלה, ולאחר מכן, לצורך ליווי, בקרה, מעקב וניטור ביצוע העבודה על ידי משתמש שנקלט לעבודה כאמור.
 6. getjob נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתקדמים מסוגים שונים ומיישמת הגדרות אבטחת מידע מחמירות, על מנת להגן על המידע האישי של המשתמשים באפליקציות. עם זאת, אין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט, ועל כן getjob אינה מתחייבת כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. getjob תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האפליקציות ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באפליקציות.
 7. המשתמש מסכים, כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מטעם getjob, ככל ותהיה חדירה לאפליקציות ו/או לנתונים. כן מתחייב המשתמש כי לא יבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין ו/או לשבש את פעילותן ו/או את מערכת האבטחה של האפליקציות, בכל דרך אפשרית, לרבות תכנות זדוניות, וירוסים וכיו”ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, getjob לא תהיה אחראית, במידה ויגרם למשתמש ו/או לרכושו נזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש בקישורים לאתרים חיצוניים ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באפליקציות.
 8. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באפליקציות אך ורק למטרה שלשמן נועדן ולא לעשות בהן כל שימוש לצרכים עסקיים וכן לא לשלוח באמצעות האפליקציות כל פניה ו/או חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות של אחרים, לרבות כל תוכן שפרסומו אסור על פי דין.
 9. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באפליקציות להפצת כל תוכן פוגעני, מסית או מטעה, לרבות תוכן המהווה לשון הרע ו/או כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים במרשתת. משתמש אשר מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה העלול לפגוע במשתמש אחר, ב- getjob או בצדדים שלישיים כלשהם, יפצה את getjob ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אבדן רווח או הפסד שיגרמו בעקבות שימוש כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד.
 10. רישום לאפליקציות, הגשת בקשה להעסיק עובדים, פרסום הצעות עבודה, הגשת מועמדות למשרה באמצעות האפליקציות, הגשת קורות חיים ו/או העלאה לאפליקציות של כל תוכן או מידע אחר מהווה הסכמת המשתמש לכניסה למאגרי המידע של getjob ולקבלת דיוור ביחס למועמדי עבודה או, לפי העניין, להצעות עבודה, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעות וואטסאפ.
 11. המשתמש נותן בזאת הסכמתו להעברת פרטיו למשתמשים אחרים באפליקציות או למעסיקים או מועמדים לעבודה פוטנציאלים שלא דרך האפליקציות.
 12. מטרת האפליקציות היא לקשר ולתווך בין מעסיקים למועמדים לעבודה, ולסייע לצדדים לפקח על אופן ביצוע מחויבות המעבידים והעובדים בגינה, ו-getjob אינה נושאת בכל אחריות על המידע המועבר באפליקציות. לפיכך, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישת תשלום בהקשר זה, לרבות דרישה לתשלום שכר ו/או הוצאות נלוות ו/או כל הוצאה אחרת, מלבד אם הוסכם מפורשות מראש ובכתב.
 13. במקרה של הפרעה או שגיאה בהפעלת האפליקציות, getjob לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
 14. במסגרת השימוש באפליקציות קיימת האפשרות ל-getjob להשתמש בשירותי מיקום של המשתמשים ולחלוק מידע זה עם משתמשים אחרים, ככל שזה רלוונטי לביצוע השירותים במסגרת האפליקציות. כחלק מאפשרות זו, תתבקש לשתף את getjob ויתכן גם משתמשים אחרים, לגבי מיקומך בזמן אמת. לתשומת ליבך, כי השימוש בשירותי מיקום ושיתופו הם באחריותך הבלעדית.
 15. במסגרת השימוש באפליקציות קיימת האפשרות ל-getjob להעניק למשתמש את האפשרות לקבל ו/או לשלם באמצעות האפליקציות על ידי מנגנון הפניה לשירותיה של חברת סליקה חיצונית. ביצוע תשלומים למשתמשים ו/או על ידי משתמשים באמצעות האפליקציות, ככל ששירות זה יתאפשר על ידי האפליקציות, יהיה כפוף להוראות חברת הסליקה ולתנאי שימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים של ספקית שירותי הסליקה.

 

4. שירות העסקת משתמשי האפליקציה

אם המשתמש הינו מזמין עבודה, יחולו עליו ההוראות הבאות :

כללי

 1. האפליקציות יאפשרו לכל משתמש שהוא מזמין עבודה (להלן: "מזמין עבודה") להזמין באמצעותן את פרטי ודרישות המשרות הדרושות עבורו ו-getjob תפעל לשיבוץ והעסקת מועמדים מתאימים למשך התקופה, כפי שתוגדר ע"י מזמין העבודה. שימוש באפליקציות על ידי מזמין העבודה מהווה אישור והסכמת מזמין העבודה לאופן העסקת עובדים המפורט בתנאי שימוש ובהתאם להוראות הסכם למתן שירותי כח אדם אשר ישלח לאישור וחתימת המשתמש מזמין העבודה באמצעות האפליקציה (להלן: "ההסכם הייעודי עם מזמין העבודה").
 2. המשתמשים המתאימים ישובצו למשרות שפורסמו ע"י מזמיני העבודה לפי שיקול דעתה של getjob והם יועסקו במישרין ע"י getjob, בכפוף לשיקול דעתה.
 3. תשלום תמורה ייעשה על פי הוראות ההסכם הייעודי עם מזמין העבודה.

תנאי ואופן ההתקשרות

 1. המשתמש מזמין העבודה יפתח הזמנת עבודה במקום המיועד לכך באפליקציות וימלא את כל הפרטים ההכרחיים של המשרה לאיוש, לרבות שעות המשמרת (אשר לא תפחת מ-4 שעות עבודה), ואת פרופיל העובדים, כפי שיוגדרו על ידי המשתמש מזמין העבודה.
 2. המועמדים המתאימים ישובצו למשרות באמצעות האפליקציות ויועסקו במישרין ע"י getjob.
 3. המשתמש מזמין העבודה מתחייב שלא להעביר ו/או שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים שיועברו אליו במסגרת האפליקציות ו/או אשר ישובצו לעבודה באמצעות האפליקציות, אלא לצרכי התקשרות זו ובכפוף לתנאיה. כן מתחייב המשתמש מזמין העבודה להשתמש במידע שהועבר אליו, אך ורק לצרכי התקשרות זו, בכפוף לכל דין, ולשמור בסודיות מלאה כל מידע שהועבר או שהגיע אליו בקשר למועמדי עבודה, שפרטיהם הועברו ובקשר לעובדים אשר ישובצו למשרות באמצעות האפליקציות.
 4. המשתמש מזמין העבודה מתחייב בזאת שלא להעסיק במישרין מי מהמשתמשים המועמדים שפרטיהם הועברו אליו ו/או מי מהמשתמשים העובדים ששובצו למשרות וזאת במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד קבלת פרטיהם ו/או תחילת עבודתם של מי מהמשתמשים הללו. ככל שעל אף האמור, יבחר המשתמש מזמין העבודה להעסיק מי מהמועמדים ו/או העובדים כאמור באופן ישיר מלכתחילה, יחויב המשתמש בעמלת השמה בסך של 3,000 ₪ בצירוף מע"מ. מזמין העבודה מתחייב לתשלום האמור, אם וככל שיפעל באופן המפורט בסעיף זה.
 5. מוסכם בזאת, כי כל עוד משתמש מועמד עבודה לא נקלט להמשך עבודה באמצעות המשתמש מזמין העבודה, החל ממועד תחילת העסקתו של משתמש מועמד העבודה יתקיימו יחסי עובד – מעסיק בינו לבין getjob בלבד.
 6. המשתמש מזמין העבודה מאשר, כי ידוע לו ש- getjob אינה אחראית לאופן ביצוע עבודתו של המשתמש אשר שובץ לביצוע העבודה ו/או לתוצאות מעשיו, במזיד או ברשלנות, ועל כן אינה אחראית לנזקים ו/או להפסדים ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש מזמין העבודה ו/או לצד שלישי, אם וככל שייגרמו, על ידי המשתמש העובד ששובץ לעבודה בעת עבודתו אצל המשתמש מזמין העבודה.

 

תשלום שכר עבודה

 1. המשתמש מזמין העבודה מאשר בזאת, כיgetjob תבצע תשלום למשתמשים ששובצו לביצוע העבודה בהתאם לדיווחי התייצבות שלהם באפליקציה. האפליקציה תאפשר למזמין העבודה חלון של עד 12 שעות לדווח בעצמו על שעות העבודה של המשתמשים כאמור. היה והמשתמש מזמין העבודה לא ידווח על שעות העבודה של המשתמשים ששובצו עד 12 שעות מתום כל משמרת עבודה יחשב הדבר כאישור על ידי המשתמש מזמין העבודה לדיווחים שבוצעו על ידי המשתמש ששובץ לעבודה, ו-getjob תהיה רשאית לפעול על פיהם ולשלם על פיהם.
 2. getjob מתחייבת לשלם את שכר העבודה של כל משתמש אשר ישובץ לעבודה אצל המשתמש מזמין העבודה ולדאוג לתשלום הזכויות הסוציאליות של כל משתמש ששובץ כאמור, בהתאם לדיווחי הנוכחות כמפורט בסעיף 1 לעיל, וותקו ולהוראות הדין המתאימות.
 3. תעריף השעה הבסיסי (ברוטו), על פיו ישולם שכר עבודה לכל משתמש ששובץ לעבודה אצל המשתמש מזמין העבודה, יקבע על ידי getjob, ולא יפחת מתעריף שכר המינימום לשעת עבודה, כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ותקנותיו.
 4. המשתמש מחויב ליידע ולעדכן את getjob בתנאי צווי ההרחבה ו/או ההסכמים הקיבוציים החלים בעת עבודה בתחומי ו/או חצרי המשתמש מזמין העבודה.
 5. המשתמש מזמין העבודה מתחייב, כי עובדים יועסקו בחצריו במנוחה השבועית, אך ורק אם ברשותו היתר העסקה במנוחה השבועית מהרשויות המוסמכות בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

 

תשלום התמורה ל- getjob

 1. המשתמש מזמין העבודה מתחייב לשלם ל- getjob תמורה עבור כל משתמש שישובץ לעבודה אצל המשתמש מזמין העבודה ובהתאם לשעות העבודה, כפי שאושרו באפליקציה כמפורט בסעיף 1 לעיל והכל בהתאם לתמורה המפורטת בהזמנת עבודה ו/או בהסכם בייעודי אשר ייחתם ע"י המשתמש מזמין השירות, ובפרט :
  א. תשולם התמורה המפורטת בהזמנת העבודה ו/או בהסכם הייעודי (להלן :"התמורה") עבור כל שעת עבודה רגילה, בה נכח המשתמש ששובץ לעבודה אצל המשתמש מזמין העבודה, כולל עבור הפסקה (וכן עבור שעות גיבוי/ שעות כוננות, ככל שיידרשו ע"י המשתמש מזמין העבודה). למען הסר ספק, הן עבור שעות המשמרות והן עבור שעות הגיבוי/הכוננות התשלום לא יפחת מ-4 שעות במכפלת התמורה.
  ב. בכל הנוגע לתוספת שעתית עבור עבודה במשמרות (בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים בחצרי המשתמש מזמין העבודה, ככל שחלים), עבור שעות המשמרת ישלם המשתמש מזמין העבודה את שיעור התוספת השעתית מעבר לתמורה (בשיעור התוספת כפי הקיים אצל המשתמש מזמין העבודה).
  ג. ככל שהמשתתפים שישובצו לעבודה יבצעו שעות נוספות ו/או יועסקו במהלך המנוחה השבועית בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, המשתמש מזמין העבודה מתחייב לשלם את התוספת הקבועה בדין מתוך התמורה כהגדרתה לעיל עבור עבודה בשעות נוספות ו/או בתחומי המנוחה השבועית.
  ד. למען הסר ספק, ככל שהמשתמש יבקש לשבץ עובדים בשעות הלילה ו/או במהלך המנוחה השבועית, כאשר אין תחבורה ציבורית, באחריות המשתמש לדאוג להסעת המשתמשים ששובצו לעבודה אצלו למקום העבודה וממקום העבודה.
  ה. היו למשתמש השגות לגבי משתמש מסוים ו/או לגבי רכיב מסוים, לא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוע תשלום התמורה, שאינה שנויה במחלוקת. ידוע למשתמש מזמין העבודה, כי אין בביצוע התשלום שאינו שנוי במחלוקת, כדי לגרוע מחבותו ליתרת תשלום התמורה עבור המשתמש המסוים ששובץ לעבודה אצלו ו/או הרכיב מסוים.
  ו. המשתמש מזמין העבודה מתחייב לשלם את התמורה במלואה ובמועדה ואין למשתמש מזמין העבודה זכות לנכות ו/או לחלט ו/או לקזז מהתמורה כל סכום שהוא, בין קצוב ובין בלתי קצוב, ומכל סיבה שהיא.
  ז. אי תשלום התמורה על פי תנאי השימוש, במלואה ובמועדה, מכל סיבה שהיא (וגם לאחר ביצוע התשלום שאינו שנוי במחלוקת), תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש ותהא ל- getjob זכות להוציא את המשתמש מזמין העבודה מהאפליקציה, להפסיק את עבודתם של המשתמשים ששובצו לעבודה לאלתר, וזאת עד לתשלום התמורה במלואה ל- getjob, וזאת מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים ל- getjob על פי הדין.
  ח. המשתמש מזמין העבודה מתחייב לשלם את התמורה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של getjob.
  ט. ככל שהמשתמש מזמין העבודה בוחר לשלם את התמורה באמצעות כרטיס אשראי, מחובתו ועל אחריותו להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון ומלא, עדכני ומדויק. למען הסר הספק, getjob אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שיתרחשו כתוצאה מכך.
  י. המזמין משתמש העבודה מאשר בזאת, כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. getjob שומרת על זכותה לבטל לאלתר כל הזמנת עבודה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  יא. בתום עריכת הזמנת העבודה, השלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה, שבוצעה על ידי המשתמש מזמין העבודה, תבצע getjob בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה ולצורך אישור הזמנת העבודה, יידרש אישור חברת כרטיסי האשראי מראש לחיוב כרטיס האשראי שנמסר.
  יב. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש מזמין העבודה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע getjob ו/או מי מטעמה למשתמש מזמין העבודה בדבר סירוב האשראי לעסקה כאמור, ותאפשר למזמין העבודה להשלים את ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי אחר.
  יג. getjob עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים, על מנת לאבטח את המידע השמור באפליקציה המצוי בשליטתה ואת דרכי התקשורת דרכו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
  על אף האמור, getjob אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהשימוש באפליקציה יהיה חסין לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפיכך, מובהר בזאת כי getjob לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו ו/או במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון.

מדיניות ביטול משמרות עבודה

1. המשתמש מזמין העבודה מתחייב לשאת בתשלום התמורה בגין ביטול משמרות עבודה, בהתאם לכמות העובדים שהוזמנו על ידו באפליקציות:

ביטול בהודעה מראש הנמוכה מ-24 שעות:

1-9 עובדים – תשלום תמורה מלאה
10-99 עובדים – תשלום תמורה מלאה
100 עובדים ומעלה – תשלום תמורה מלאה

ביטול בהודעה מראש 24-48 שעות לפני המשמרת:

1-9 עובדים – ללא תמורה
10-99 עובדים – 75% מהתמורה
100 עובדים ומעלה – 75% מהתמורה

ביטול בהודעה מראש 48-72 שעות לפני המשמרת:

1-9 עובדים – ללא תמורה
10-99 עובדים – ללא תמורה
100 עובדים ומעלה – 50% מהתמורה

 

אופן ותנאי ההעסקה אצל המשתמש מזמין העבודה

 1. המשתמש מזמין העבודה מתחייב, כי המשתתפים שישובצו לעבודה אצלו יועסקו בחצריו בהתאם להוראות חוקי המגן, לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ולכלל הוראות הדין. בהתאם לכך מתחייב המשתמש מזמין העבודה, כי תינתן למשתתפים ששובצו כאמור הפסקה במהלך יום העבודה כמתחייב וכי הם יועסקו במסגרת יום עבודה, בשעות נוספות ובמהלך המנוחה השבועית אך ורק בכפוף להוראות הדין.
 2. ידוע למשתמש מזמין העבודה, כי מאחר והמשתמש ששובץ לעבודה מועסק בחצריו, המשתמש מזמין העבודה יהא אחראי בלעדית לפיקוח על הבטיחות בעבודה ויקפיד על סביבת עבודה בטיחותית ונקיטת כל אמצעי בטיחות הנדרשים עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תקנות הבטיחות בעבודה ועפ"י כל דין. במקרה של תאונת עבודה שהתרחשה, המשתמש מזמין העבודה מתחייב לדווח מיידית, באמצעות האפליקציות, את הפרטים הרלוונטים לתאונה העבודה. כמו כן, ככל ש- getjob תידרש לשאת בתשלומים עקב תאונת העבודה, המשתמש מזמין העבודה מתחייב להשיבם ל- getjob Back To Back ("גב אל גב"), לרבות החזר עבור 12 ימי אי-הכושר הראשונים (אשר getjob נדרשה לשלם למוסד לביטוח לאומי בקשר לתאונת העבודה).
 3. המשתמש מזמין העבודה מתחייב שלא להתיר למשתמש ששובץ לעבודה אצלו להפעיל עבורו ו/או לעשות שימוש בכלי רכב או ציוד ממונע כלשהו. כן מתחייב המשתמש מזמין העבודה שלא להפקיד בידי המשתמש ששובץ לעבודה כסף או חפצי ערך כלשהם, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב של getjob. בהתאם לכך, המשתמש מזמין העבודה מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי getjob בקשר עם נזק ו/או אובדן שביצע המשתמש ששובץ לעבודה בניגוד להוראות סעיף זה.
 4. ידוע למשתמש, כי getjob אינה אחראית על כל סנקציה ו/או חיוב שיוטל על המשתמש מזמין העבודה, אם וככל שיוטל על ידי כל גורם שהוא, בגין העסקת עובד אצל המשתמש מזמין העבודה תקופה העולה על 9 חודשים (או תקופה אחרת, כפי שתיקבע בסעיף 12א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996).

5. שירות שיבוץ לעבודה של משתמשי האפליקציה

אם המשתמש הינו מועמד למתן עבודה, יחולו עליו ההוראות הבאות:

כללי

 1. 1. אפליקצית getjob תאפשר לכל משתמש מבקש עבודה להעמיד עצמו כמועמד לשיבוץ לעבודה באמצעות העלאת המידע והפרטים שיתבקשו ממנו באמצעות האפליקציה, את פרטי ודרישות המשרות הדרושות עבורו ו-getjob תפעל לשיבוץ והעסקת מועמדים מתאימים בהתאם לדרישות מזמיני העבודה (להלן: "משתמש ששובץ לעבודה"). שימוש באפליקציה על ידי משתמש ששובץ לעבודה מהווה אישור והסכמת משתמש ששובץ לעבודה לאופן העסקתו כמפורט בתנאי שימוש אלו בהתאם להוראות הסכם והודעה לעובד בדבר פירוט תנאי עבודה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, אשר ישלח לחתימת המשתמש ששובץ לעבודה באמצעות האפליקציה (להלן: "ההודעה לעובד").
 2. המשתמשים המתאימים ישובצו למשרות, שיפרסמו מזמיני העבודה לפי שיקול דעתה של getjob והם יועסקו במישרין ע"י getjob, בכפוף לשיקול דעתה.
 3. המשתמשים מבקשי העבודה מתחייבים שלא להעביר ו/או שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים מזמיני העבודה שיועברו אליהם במסגרת האפליקציות ו/או אשר אצלם ישובצו לעבודה באמצעות האפליקציות, אלא לצרכי התקשרות זו ובכפוף לתנאיה. המשתמש מבקש העבודה רשאי להשתמש במידע שהועבר אליו, אך ורק לצרכי התקשרות זו, בכפוף לכל דין, והוא או היא מחויבים לשמור בסודיות מלאה כל מידע שהועבר אליהם או שהגיע אליהם באמצעות האפליקציה.
 4. משתמש ששובץ לעבודה, המבקש לעבוד במישרין אצל משתמש מזמין עבודה אצלו הוא שובץ באמצעות האפליקציה במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד קבלת פרטיהם ו/או תחילת עבודתם של מי מהמשתמשים הללו, מחויב להודיע על כך מידית ל- getjob באמצעות האפליקציה מיד עם קבלתו לעבודה שם.
 5. המשתמש ששובץ לעבודה מתחייב לבצע עבודתו בנאמנות ובמסירות, במיטב כישוריו, להשקיע ממרצו, ידיעותיו ויכולתו, ועל פי הנחיות משתמש מזמין העבודה.
 6. תשלום שכר עבודה למשתמש ששובץ בפועל לעבודה ישולם באמצעותgetjob בהתאם לדיווחי שעות העבודה, אשר יבוצעו על-ידו בפועל ויאושרו ע"י מזמיני העבודה, והכל בהתאם לתנאי והוראות הזמנת העבודה אליה נרשם והסכים המשתמש טרם ובתנאי לשיבוצו לעבודה באפליקציה.
 7. שכר העבודה של כל משתמש ששובץ לעבודה אצל המשתמש מזמין העבודה, לרבות תשלום הזכויות הסוציאליות של כל משתמש ששובץ כאמור, ישולם בהתאם לדיווחי הנוכחות כמפורט בסעיף 6 לעיל, וותקו ולהוראות הדין המתאימות.
 8. המשתמש ששובץ לעבודה מאשר, כי ידוע לו ש- getjo אינה אחראית לאופן העסקתו ו/או לתוצאות מעשי משתמש מזמין עבודה, במזיד או ברשלנות, ועל כן אינה אחראית לנזקים ו/או להפסדים ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ששובץ לעבודה ו/או לצד שלישי, אם וככל שייגרמו, בקשר עם העסקתו אצל משתמש מבקש עבודה.
 9. המשתמש ששובץ לעבודה מאשר בזאת, כי התייצבותו למשמרות עבודה תעודכן ותאושר על-ידו באמצעות האפליקציה.

תוכן משתמשים

השירות עשוי לאפשר לכל משתמש באפליקציה להעלות ולפרסם מידע ותוכן למשתמשים אחרים (להלן: "תוכן"). התוכן יופרד ממידע אחר שעשוי להופיע בשירות ויזוהה כתוכן של המשתמש שהעלה אותו. התוכן עשוי לכלול, מיקום, שכר, תנאי העסקה, הודעות אישיות ועוד. האחריות לתוכן שמשתמש מעלה מוטלת על אותו משתמש בלבד, וכאשר משתמש מעלה תוכן המשתמש, והוא בלבד, נושא באחריות להשלכות של העלאת התוכן.
getjob אינה מעוניינת לקבל מהמשתמש מידע סודי באמצעות האפליקציה. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת שהמשתמש ישדר או יפרסם באפליקציה ו/או באמצעותה ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים.

פרסומים אסורים

במידה שהשירות יאפשר העלאת תכנים, לא תותר העלאת או פרסום תוכן בעל אופי מסחרי (לרבות פרסומות), אלא בתנאי שהתוכן מקיים בקפידה את הוראות תנאים אלו.
במידה שהשירות יאפשר העלאת תכנים, והמשתמש יבחר להעלות תוכן לצורך פרסומו באמצעות השירות, יהיה על המשתמש להקפיד שהוא חוקי. כך לדוגמא, לא ניתן יהיה לפרסם בשירות כל תוכן אשר:
1. פוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
2. מהווה סיכון לשלומו של אדם, לבטיחותו או לבריאותו;
3. מזהה אנשים אחרים ללא קבלת אישורם המפורש בכתב לחשיפת פרטיהם האישיים, או שנוגע לקטינים ומזהה קטינים או את המידע האישי שלהם, ובכלל זה שמם המלא, גילם, כתובת מגוריהם או פרטים ליצירת קשר עמם;
4. אינו חוקי, או שיש בו משום השמצה, הטלת דופי או חדירה לפרטיות של אחרים;
5. מהווה הטרדה, או שהוא פוגעני, מאיים או וולגרי;
6. יש בו או שהינו מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא לאום, דת, מגדר, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, מוגבלות פיזית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד סוציו-אקונומי;
7. מתאפיין בגזענות או מעודד אחרים לגזענות, או מפלה שלא כחוק על בסיס גזע, מוצא, עדה, לאום, דת, מין, תעסוקה, נטייה מינית, מחלה, מגבלות פיזיות או אינטלקטואליות, אמונה, דעה פוליטית או מעמד סוציו-כלכלי;
8. מעודד התנהגות או התנהלות עבריינית שעלולה להיחשב לעבירה פלילית לפי החוק, או אשר עלול להוות בסיס לאחריות אזרחית או תביעה משפטית אחרת;
9. אשר מקדם מכתבי שרשרת או מסרים מסחריים מפריעים או פרסומות, או כל דבר אחר אשר אסור על פי חוק או על פי תנאים אלה;
10. אשר מצהיר או מרמז בצורה שקרית על כך שתוכן כזה מקבל חסות או מאושר על ידי getjob;
11. שמעודד מכתבי שרשרת, התכתבויות או פרסומות מסחריות משבשות, או כל דבר אחר האסור לפי חוק או לפי תנאים אלו;
12. שמציג מצג שווא או רומז כאילו תוכן מסוג זה מקבל חסות או מאושר על ידי getjob.

הדוגמאות לעיל מובאות לצורכי המחשה בלבד ואינן מהוות רשימה ממצה של תכנים אסורים. getjob תהיה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שהמשתמש ישלח אם המשתמש או התוכן יפרו את התנאים הללו או אם המשתמש יהיה מעורב בביצוע מעשה או מחדל אשר פוגעים או עלולים לפגוע בשירות, במשתמשיו, ב- getjob, או במי מטעמה או הקשורים אליה. במקרים כאלו, getjob עשויה אף להפסיק את הגישה של המשתמש לשירות או למנוע מהמשתמש לפרסם תוכן נוסף במסגרת השירות. הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הזכויות המוקנות – getjob בהתאם לכל דין.

 

זכויות בתכנים

במידה שהשירות יאפשר העלאת תכנים, והמשתמש יבחר להעלות תוכן במטרה שיתפרסם בשירות, המשתמש מאשר ומתחייב שהוא יהיה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתוכן זה; שהוא יהיה רשאי לפרסם את התוכן, להתיר ל- getjob לפרסם את התוכן ולעשות שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני שבתוכן או הנוגעות לו.  getjob לא תקבל בעלות בזכויות הקניין הרוחני של התכנים שהמשתמש מוסר לפרסום. עם זאת, בעצם מסירת תכנים לפרסום בשירות, המשתמש יעניק בכך ל–getjob ולמשתמשי השירות רישיון חינם, כלל עולמי, צמית, שאינו בלעדי ואינו ניתן לשינוי, ללא חובת תשלום תמלוגים ושניתן לרישוי משנה ולהעברה, להשתמש, להעתיק ולהפיץ את התוכן, להכין יצירות נגזרות ממנו, להציגו ולפרסמו בציבור. ההיתר אשר יוענק ל -getjob בתכנים של המשתמש ובקשר אליהם לא יוגבל לשימושים אישיים, והוא יחול גם על כל שימוש מסחרי בתוכן, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ק getjob. עם זאת, משתמשים אחרים יהיו רשאים להשתמש בתכנים של המשתמש אך ורק למטרות שאינן מסחריות, אלא אם getjob אישרה להם, מראש ובכתב לעשות שימוש בתוכן של המשתמש לצרכים מסחריים (ולצורך כך, המשתמש ימנה את getjob לשלוחתך).

 

בדיקת תכנים

במידה שהשירות יאפשר העלאת תכנים, getjob תהיה רשאית לבדוק את התוכן לפני או אחרי פרסומו, למנוע את פרסומו של תוכן בלתי הולם, לא מדויק או שגוי, או להסיר תכנים כאלה לאחר פרסומם.  getjob לא תשתמש בדרך כלל בזכותה לנטר תכנים, והיא תעשה זאת במקרים נדירים בלבד.

getjob תשמור לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אילו תכנים יוצגו, משך הזמן להצגתם, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור לפרסומו של תוכן במסגרת השירות. getjob אינה מתחייבת כי כל תוכן שיועלה יפורסם, באופן כללי או לפרק זמן מוגבל כלשהו.

תכנים שימסרו על ידי משתמשים לצורך פרסומם אינם מבטאים את דעותיה או עמדותיה של getjob ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, עדכניותם, דיוקם או חוקיותם.

הצ'אט

במסגרת השימוש באפליקציה תינתן למשתמש האופציה להשתמש בצ'אט. כחלק מאפשרויות השימוש בצ'אט המשתמש יוכל להתכתב עם שירות הלקוחות של getjob ו/או עם משתמשים אחרים, לשתף נכסים ומידע, ולשלוח ולשתף כל מידע נוסף שהמשתמש יבחר.

לתשומת ליבך כי השימוש בצ'אט, כל מידע שהמשתמש יבחר לשתף ולשלוח בצ'אט וכל התקשרות עם צד שלישי שתיווצר באמצעות הצ'אט הם באחריות הבלעדית של המשתמש ו- getjob לא תהיה צד או תיקח חלק בעניין.

 

6. הוראות כלליות

 1. תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל מצג ו/או הסכם בע”פ או בכתב שנעשו בעבר לעניין זה. כל שינוי ו/או תיקון אחד מהסעיפים המפורטים בהסכם זה לא יהא תקף, אלא אם נעשה מראש ובכתב.
 2. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין המשתמש לבין getjob בלבד, getjob אינה נושאת בכל אחריות למידע המועבר באמצעות האפליקציות. לפיכך, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישת תשלום בהקשר זה, לרבות דרישה לתשלום שכר ו/או הוצאות נלוות ו/או כל הוצאה אחרת. מוסכם ומובהר כי getjob לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי כל גורם אחר.
 3. פרטי המשתמש באפליקציה, לרבות שם משתמש ו/או סיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 4. getjob מספקת את השירות במערכת למועמדים לעבודה ולעובדים ללא עלות, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לשלב מרכיבים נוספים באפליקציה, אשר בעתיד עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש.. השירות במערכת למשתמשים מזמיני עבודה (בלבד) כרוך בתשלום, כפי שיסוכם בינם לבין getjob.
 5. getjob שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לגרוע, לחסום ו/או להגביל את השימוש באפליקציה ו/או לדחות הצטרפות משתמש ו/או כניסה לשירות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה.
 6. מובהר בזאת כי getjob שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מלא או חלקי את השירות באפליקציה ללא מתן הודעה מוקדמת. במקרה של הפסקת השירות, getjob לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
 7. getjob שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, וזאת מבלי שתוטל עליה החובה ליידע את המשתמשים בעניין.
 8. על השימוש באפליקציה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז חיפה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לשימוש באפליקציה ולתנאי שימוש אלה.
 9.  בכל פנייה, שאלה ובקשה ניתן לפנות ל- getjob באמצעות דואר אלקטרוני hr@getjob.co.il  או באמצעות דואר רגיל, רח’ מנחם בגין 35, טירת הכרמל.

 

הורידו את האפליקציה:

דילוג לתוכן